Конкурси-Обавјештења

КОНКУРС -ИЗЛЕТИ

Екскурзија 2020

План и програм путовања ескурзија мај 2020

Конкурс за извођење дводневног излета Београд Нови Сад

План и програм излета Београд Нови Сад

raspored pripremne nastave 2019

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ПОПРАВНИХ 2019

Ранг листе за упис ученика од 21.06.2019. г.

rang lista – cnc tehnicar

rang lista – omr

rang lista – poljoprivredni tehnicar

rang lista – poslovno pravni

rang lista -kuvar

rang lista -varilac

Ранг листе за упис ученика од 13.06.2019. г.

rang lista – cnc tehnicar

rang lista – poljoprivredni tehnicar

rang lista – poslovno pravni tehnicar


Kонкурс за упис ученика у први разред у шк.г. 2019 2020


Екскурзија 2019. г.

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ „Стручна и техничка школа“ Дервента

Адреса: Светог Саве бб, тел.: 053/333-161  e-mail: [email protected]

ЈИБ: 4400159570005 , Организациони код: 0815049


На основу Годишњег програма рада за 2018/2019  годину и  члана 4. став2. Правилника о извођењу екскурзија и излета  ( „Службени гласник  Републике Српске ”број 19/10, 82/11, 31/15 ) директор ЈУ Стручне и техничке школе Дервента расписује следећи


К О Н К У Р С

За избор најповољније туристичке  агенције као понуђача за извођење дводневног излета

Позивају се туристичке организације да доставе понуде за извођење дводневног излета на релацији Дервента-Златибор -Вишеград

-Посјета Андрић града, на бази од око 60 ученика других разреда, која би се извела 12.04.2019. -13.04.2019. године, (1 ноћење)

-          ПРЕДМЕТ

 1. 1. Организација и извођење дводневног излета ученика других разреда ЈУ Стручне и техничке школе Дервента, у априлу мјесецу 2019. године – дестинација  Андрић град, у складу са Планом и програмом организовања екскурзија, која је предмет овог конкурса и Правилником о извођењу екскурзија и излета  ( „Службени гласник  Републике Српске ”број 19/10,  82/11,31/15 )

-          САДРЖАЈ ПОНУДЕ

Понуда треба да садржи :

 1. Назив и тачну адресу понуђача ,
 2. Рјешење о упису у судски регистар,
 3. Рјешење надлежног органа о испуњавању услова за вршење дјелатности,
 4. Увјерење о регистрацији – ЈИБ број,
 5. Попис рачуна у пословним банкама из јединственог регистра рачуна који потврђује да нема блокираног рачуна , прибављен од Агенције за за посредничке , информатичке и финансијске услуге  РС ( АПИФ ),
 6. Лиценцу за организацију путовања издату од стране Министарства  трговине и туризма , са роком важења дужим од дана завршетка екскурзије,
 7. Лиценцу за обављање републичког, међуентитетског , међународног линијског или ванлинијског превоза лица , издату од стране Министарства саобраћаја и веза,
 8. Доказ о властитим превозним капацитетима или уговор о пословно – техничкој сарадњи са превозничким организацијама,
 9. Потписану и овјерену изјаву превозничке фирме ( без обзира да ли се ради о властитим превозним средствима или уговору о пословно техничкој сарадњи ) да ће у вријеме извођења дводневног излета бити ангажована искључиво возила за која су у квалификационој документацији понуђача , приложене лиценце и саобраћајне дозволе.У случају да приликом реализације  не буду кориштена превозна средства из квалификационе документације цијена екскурзије ће се умањити за 20 %,
 10. Увјерење да располаже оспособљеним кадровима ( туристичким водичима),
 11. Уговор са хотелима или туристичком  из Вишеграда  са тачно дефинисаном категоријом хотела , предвиђеног за смјештај  ученика. У случају да приликом реализације аранжмана  ученици не буду смјештени у хотелу квалитета који је наведен у понуди, цијена аранжмана  ће се умањити за 20 %,
 12. Референтне листе за 20018. годину са овјереним уговорима о реализованим екскурзијама/излетима , истог или сличног садржаја у претходној години у којим је понуђач био главни извођач услуга ,
 13. Увјерење Пореске  управе РС о измиреним порезима и доприносима са даном објављивања конкурса,
 14. Увјерење Управе за индиректно опорезивање о измиреним пореским обавезама  са даном обављивања конкурса,
 15. Увјерење од надлежног суда  ( не старије од три мјесеца да понуђач није био предмет ликвидационог и стечајног поступка .


Приликом достављања понуда туристичка агенција обавезно наводи :


-          Опис услуга које пружа

-          Опште услове путовања и програм путовања

-          Прецизне одредбе о отказу путовању

-          Права и обавезе путника

-          Права и обавезе агенције

-          Начин обештећења путника

-          Гаранција за ослобађање ученика од свих додатних услуга

-          Друге погодности које туристичка агенција


КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ТУРИСТИЧКЕ АГЕНЦИЈЕ


 1. Висина цијене аранжмана
 2. Квалитет смјештаја
 3. Квалитет превоза и стaрост аутобуса
 4. Услови и начин плаћања
 5. Референтне листе за 2018. годину


Сва достављена документација треба бити оригинална или овјерене фотокопије.


План извођења излета  и  програм путовања   налазе се на сајту школе и код секретара школе.


ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ


Ковертиране понуде са називом “  ПОНУДА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ЕКСКУРЗИЈЕ – НЕ ОТВАРАТИ “ предају се на протокол школе лично или путем поште на адресу : ЈУ “Стручна и техничка школа“ Дервента , Светог Саве бб  74 400  Дервента.


Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања у дневним новинама.


Понуде које не стигну у наведеном року и не буду потпуне неће се разматрати.

Школа не сноси никакве трошкове у поступку додјеле уговора.

Понуђачи ће бити обавијештени о резултатима поступка за додјелу уговора , у сваком случају, најкасније у року од 5 дана од дана доношења одлуке о избору најповољнијег понуђача.


Школа задржава право поништења јавног конкурса због неприхватљиве цијене и отказа путовања због смањења бројa ученика који су се пријавили на екскурзију .

Додатне информације на број телефона 053/ 333-161- секретар школе

Директор


Бранка Јовић,дипл.инж.хемије

Број :01-124/19

25.02.2019.годинеКонкурс

План и програм

ЈАВНА УСТАНОВА

СТРУЧНА И ТЕХНИЧКА ШКОЛА

Д Е Р В Е Н Т А

Светог Саве бб, Дервента, тел/фах: ++387 53 333 300, e-mail: [email protected], www.sitsd.org

На основу Годишњег програма рада за 2018/2019  годину и  члана 14.став 3. Правилника о извођењу екскурзија и излета  ( „Службени гласник  Републике Српске ”број 19/10, 82/11, 31/15 ) директор ЈУ Стручне и техничке школе Дервента расписује следећи

К О Н К У Р С

За избор најповољније туристичке  агенције као понуђача за извођење екскурзија

Позивају се туристичке организације да доставе понуде за извођење екскурзије

 1. Италија-Француска- Шпанија, на бази од око  80  ученика  трећих разреда, која би се изводила у  периоду од 17.05.2019. – 25.05.2019 . године,  ( 5 ноћења – 9 дана).

ПРЕДМЕТ

 1. 1. Организација и извођење екскурзије ученика трећих разреда ЈУ Стручне и техничке школе Дервента, у мају мјесецу 2019. године – дестинација  Италија-Француска-Шпанија, у складу са Планом и програмом организовања екскурзија , која је предмет овог конкурса и Правилником о извођењу екскурзија и излета  ( „Службени гласник  Републике Српске ”број 19/10,  82/11,31/15 )

-          САДРЖАЈ ПОНУДЕ

Понуда треба да садржи :

 1. Назив и тачну адресу понуђача ,
 2. Рјешење о упису у судски регистар,
 3. Рјешење надлежног органа о испуњавању услова за вршење дјелатности,
 4. Увјерење о регистрацији – ЈИБ број,
 5. Попис рачуна у пословним банкама из јединственог регистра рачуна који потврђује да нема блокираног рачуна , прибављен од Агенције за за посредничке , информатичке и финансијске услуге  РС ( АПИФ ),
 6. Лиценцу за организацију путовања издату од стране Министарства  трговине и туризма , са роком важења дужим од дана завршетка екскурзије,
 7. Лиценцу за обављање републичког, међуентитетског , међународног линијског или ванлинијског превоза лица , издату од стране Министарства саобраћаја и веза,
 8. Доказ о властитим превозним капацитетима или уговор о пословно – техничкој сарадњи са превозничким организацијама,
 9. Потписану и овјерену изјаву превозничке фирме ( без обзира да ли се ради о властитим превозним средствима или уговору о пословно техничкој сарадњи ) да ће у вријеме извођења екскурзија бити ангажована искључиво возила за која су у квалификационој документацији понуђача , приложене лиценце и саобраћајне дозволе.У случају да приликом реализације  не буду кориштена превозна средства из квалификационе документације цијена екскурзије ће се умањити за 20 %,

10.  Увјерење да располаже оспособљеним кадровима ( туристичким водичима),

11.  Доказ о ангажованости љекарске пратње за вријеме трајања екскурзије,

12.  Уговор са хотелима или туристичком Агенцијом из Италије и Шпаније предвиђеног за смјештај екскурзије. У случају да приликом реализације екскурзије  ученици не буду смјештени у хотелу квалитета који је наведен у понуди, цијена екскурзије ће се умањити за 20 %,

13.  Референтне листе за 20018. годину са овјереним уговорима о реализованим екскурзијама , истог или сличног садржаја у претходној години у којим је понуђач био главни извођач услуга ,

14.  Увјерење Пореске  управе РС о измиреним порезима и доприносима са даном објављивања конкурса,

15.  Увјерење Управе за индиректно опорезивање о измиреним пореским обавезама  са даном обављивања конкурса,

16.  Увјерење од надлежног суда  ( не старије од три мјесеца да понуђач није био предмет ликвидационог и стечајног поступка .

Приликом достављања понуда туристичка агенција обавезно наводи :

-          Опис услуга које пружа

-          Опште услове путовања и програм путовања

-          Прецизне одредбе о отказу путовању

-          Права и обавезе путника

-          Права и обавезе агенције

-          Начин обештећења путника

-          Гаранција за ослобађање ученика од свих додатних услуга

-          Друге погодности које туристичка агенција

КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ТУРИСТИЧКЕ АГЕНЦИЈЕ


 1. Висина цијене аранжмана
 2. Квалитет смјештаја
 3. Квалитет превоза и стaрост аутобуса
 4. Услови и начин плаћања
 5. Референтне листе за 2018. годину

Сва достављена документација треба бити оригинална или овјерене фотокопије.

План извођења екскурзија и  програм путовања   налазе се на сајту школе и код секретара школе.

Циљ екскурзије:  је да ученици непосредним контактом са природом упознају узрочно последичне односе  у природној и друштвеној средини,привредна достигнућа и културно наслеђе и синтезом стечених знања савладају део наставног програма.

Задаци екскурзије:

Развијање позитивног односа према  умјетничким, научним и уопште културним вредностима ,

Изграђивање културних и естетских навика,

Боље упознавање ученика и наставника

Боље упознавање ученика и ученика ,

Стицање нових сазнања,

Развијање интереса за природу и изграђивање еколошких навика,

Формирање демократског става  у свим односима ,

Развијање осјећаја одговорности и тачности.

ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Ковертиране понуде са називом “  ПОНУДА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ЕКСКУРЗИЈЕ – НЕ ОТВАРАТИ “ предају се на протокол школе лично или путем поште на адресу : ЈУ “Стручна и техничка школа“ Дервента , Светог Саве бб  74 400  Дервента.

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања у дневним новинама.

Понуде које не стигну у наведеном року и не буду потпуне неће се разматрати.

Школа не сноси никакве трошкове у поступку додјеле уговора.

Понуђачи ће бити обавијештени о резултатима поступка за додјелу уговора , у сваком случају, најкасније у року од 5 дана од дана доношења одлуке о избору најповољнијег понуђача.

Школа задржава право поништења јавног конкурса због неприхватљиве цијене и отказа путовања због смањења бројa ученика који су се пријавили на екскурзију .

Додатне информације на број телефона 053/ 333-161- секретар школе.

Директор

Бранка Јовић,дипл.инж.хемије

Број :01-961/18

28.11.2018.године

Дервента


ЈАВНА УСТАНОВА

СТРУЧНА И ТЕХНИЧКА ШКОЛА

Д Е Р В Е Н Т А

Светог Саве бб, Дервента, тел/фах: ++387 53 333 300, e-mail: [email protected], www.sitsd.org

Број : 01-962/18

28.11.2018.године

Дервента

План извођења екскурзије, програм путовања, циљеви екскурзије и садржаји

који  се  планирају реализовати

Мјесто и вријеме реализације екскурзије :

Матурска екскурзија је планирана у периоду од  17.05. 2019. до 25.05.2019. године на дестинацији  Италија- Француска- Шпанија

ПЛАН И ПРОГРАМ :

1. ДАН ДЕРВЕНТА –17.05.2019. године

Полазак из Дервенте у поподневним/вечерњим часовима са договореног мјеста.Вожња преко Загреба, Трста са успутним задржавањем ради одмора.

2. ДАН ВЕНЕЦИЈА- ЛИДО ДИ ЈЕСОЛО- 18.05.2019. године

Обавезан одлазак бродом у Венецијu. Разгледање знаменитости Венеције. По завршеном разгледању, одлазак у Лидо ди Јесоло, смјештај у хотел. Вечера и ноћење.

3. ДАН ВЕРОНА 19.05.2019. године

Доручак. У 12 часова полазак ка Шпанији. Успутна посјета Верони. Обилазак знаменитости Вероне, Трг Бра, Арена, Трг Ербе, Јулијина кућа и др. По завршеној посјети Верони, путовање Азурном обалом ка Шпанији. Ноћна вожња.

4. ДАН ЉОРЕТ ДЕ МАР       20.05.2019. године

Долазак у Љорет де Мар у пријеподневним часовима. Смјештај групе у хотел. Ручак. Слободно поподне за упознавање града. Вечера, заједнички одлазак у дискотеку. Ноћење.

5. ДАН ЉОРЕТ ДЕ МАР – БАРСЕЛОНА – 21.05.2019. године

Пун пансион. Послије доручка одлазак у Барселону, посјета знаменитостима Барселоне, Саграда Фамилија, Ноу Камп, Парк Гуељ, Олимпијски стадион, лука и Колумбов споменик. Одлазак на видиковац Монт Јуиц, панорамски поглед на Барселону, затим одлазак у центар града, слободно вријеме за шопинг у улици Рамбла. Ручак (ланч пакет). Обилазак плаца Еспања и дворца Монт  Јуиц, испред кога се налазе прелијепе фонтане, прожете дугиним бојама  у ритму музике. Повратак у хотел на вечеру. Одлазак у дискотеку. Ноћење.

6. ДАН БАРСЕЛОНА 22.05.2019. године

Пун пансион. Слободно вријеме за спортско рекреативне садржаје. Могућност  организовања факултативних излета. Послије вечере, одлазак у дискотеку. Ноћење.

7. ДАН БАРСЕЛОНА-ГРАС-КАН—НИЦА -МОНАКО-МОНТЕ КАРЛО-23.05.2019.године

Доручак. Полазак према Азурној обали. Факултативно успутна посјета музеју Салвадора Далија. Одлазак у Грас, посјета једној од парфимерија. Наставак путовања до Кана, обилазак знаменитости. Вожња  ка Монаку и Монте Карлу, са успутном посјетом Ници. Долазак у кнежевину  Монако, разгледање кнежевске палате, Океанографског музеја, катедрале итд. Одлазак у Монте Карло, разгледање стартне позиције, стазе Формуле 1. и коцкарница. По завршеној посјети кнежевини, ноћна вожња кроз Француску и Италију.

8. ДАН МИЛАНО – 24.05.2018. године

Долазак у Милано, смјештај у хотел. Обилазак града. Вечера и ноћење.

9. ДАН МИЛАНО -ДЕРВЕНТА – 25.05.2018. године

Доручак. Напуштање хотела и полазак ка БиХ. Вожња кроз сјеверну Италију, са посјетом Трсту. Наставак путовања преко Словеније и Хрватске, са успутним паузама по потреби групе. Долазак у Дервенту у касним вечерњим сатима.

Циљ екскурзије:  је да ученици непосредним контактом са природом упознају узрочно последичне односе  у природној и друштвеној средини ,привредна достигнућа и културно наслеђе и синтезом стечених знања савладају део наставног програма.

Задаци екскурзије:

Развијање позитивног односа према  умјетничким, научним и уопште културним вредностима,

Изграђивање културних и естетских навика,

Боље упознавање ученика и наставника

Боље упознавање ученика и ученика,

Стицање нових сазнања,

Развијање интереса за природу и изграђивање еколошких навика,

Формирање демократског става  у свим односима,

Развијање осјећаја одговорности и тачности.

Директор

Бранка Јовић, дипл.инж.хемијеЈАВНА УСТАНОВА

СТРУЧНА И ТЕХНИЧКА ШКОЛА

Д Е Р В Е Н Т А

Светог Саве бб, Дервента, тел/фах: ++387 53 333 300, e-mail: [email protected], sitsd.org


На основу Годишњег програма рада за 2018/2019  годину и  члана 19. став 2. Правилника о извођењу екскурзија и излета  („Службени гласник  Републике Српске” број 19/10, 82/11 и 31/15) директор ЈУ Стручне и техничке школе Дервента расписује следећи


К О Н К У Р С

За избор најповољније туристичке  агенције као понуђача за извођење излета

Позивају се туристичке организације да доставе понуде за извођење излета:

- 26.10.2018.године  Београд – сајам књига, ноћење у Новом Саду

- 27.10.2018.године   посјета Сремским Карловцима, повратак у Дервенту

-  на бази од око 50 ученика.

-          ПРЕДМЕТ

 1. 1. Организација и извођење излета ученика трећих и  четвртих разреда ЈУ Стручне и техничке школе Дервента, у октобру мјесецу 2018. године – дестинација  Београд – сајам књига, Нови Сад–ноћење, посјета Сремским Карловцима-повратак у Дервенту  у складу са Планом и програмом организовања излета, која је предмет овог конкурса и Правилником о извођењу екскурзија и излета („Службени гласник  Републике Српске” број 19/10,  82/11,31/15 )

-          САДРЖАЈ ПОНУДЕ

Понуда треба да садржи :

 1. Назив и тачну адресу понуђача,
 2. Рјешење о упису у судски регистар,
 3. Рјешење надлежног органа о испуњавању услова за вршење дјелатности,
 4. Увјерење о регистрацији – ЈИБ број,
 5. Попис рачуна у пословним банкама из јединственог регистра рачуна који потврђује да нема блокираног рачуна , прибављен од Агенције за за посредничке , информатичке и финансијске услуге  РС ( АПИФ ),
 6. Лиценцу за организацију путовања издату од стране Министарства  трговине и туризма , са роком важења дужим од дана завршетка излета,
 7. Лиценцу за обављање републичког, међуентитетског , међународног линијског или ванлинијског превоза лица , издату од стране Министарства саобраћаја и веза,
 8. Доказ о властитим превозним капацитетима или уговор о пословно – техничкој сарадњи са превозничким организацијама,
 9. Потписану и овјерену изјаву превозничке фирме ( без обзира да ли се ради о властитим превозним средствима или уговору о пословно техничкој сарадњи) да ће у вријеме извођења излета бити ангажована искључиво возила за која су у квалификационој документацији понуђача , приложене лиценце и саобраћајне дозволе. У случају да приликом реализације  не буду кориштена превозна средства из квалификационе документације цијена излета ће се умањити за 20 %
 10. Увјерење да располаже оспособљеним кадровима (туристичким водичима)
 11. Уговор са хотелима или туристичком Агенцијом из Новог Сада, са тачно дефинисаном категоријом хотела , предвиђеног за смјештај ученика. У случају да приликом реализације екскурзије  ученици не буду смјештени у хотелу квалитета који је наведен у понуди, цијена излета ће се умањити за 20 %,
 12. Референтне листе за 20017. годину са овјереним уговорима о реализованим екскурзијама/излетима , истог или сличног садржаја у претходној години у којим је понуђач био главни извођач услуга ,
 13. Увјерење Пореске  управе РС о измиреним порезима и доприносима са даном објављивања конкурса,
 14. Увјерење Управе за индиректно опорезивање о измиреним пореским обавезама  са даном обављивања конкурса,
 15. Увјерење од надлежног суда  ( не старије од три мјесеца да понуђач није био предмет ликвидационог и стечајног поступка .


Приликом достављања понуда туристичка агенција обавезно наводи :


-          Опис услуга које пружа

-          Опште услове путовања и програм путовања

-          Прецизне одредбе о отказу путовању

-          Права и обавезе путника

-          Права и обавезе агенције

-          Начин обештећења путника

-          Гаранција за ослобађање ученика од свих додатних услуга

-          Друге погодности које туристичка агенција

КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ТУРИСТИЧКЕ АГЕНЦИЈЕ

 1. Висина цијене аранжмана
 2. Квалитет смјештаја
 3. Квалитет превоза и стaрост аутобуса
 4. Услови и начин плаћања
 5. Референтне листе за 2017. годину

Сва достављена документација треба бити оригинална или овјерене фотокопије.

ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Ковертиране понуде са називом “  ПОНУДА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ИЗЛЕТА  – НЕ ОТВАРАТИ “ предају се на протокол школе лично или путем поште на адресу : ЈУ “Стручна и техничка школа“ Дервента , Светог Саве бб  74 400  Дервента.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у дневним новинама.

Понуде које не стигну у наведеном року и не буду потпуне неће се разматрати.

Школа не сноси никакве трошкове у поступку додјеле уговора.

Понуђачи ће бити обавијештени о резултатима поступка за додјелу уговора , у сваком случају, најкасније у року од 5 дана од дана доношења одлуке о избору најповољнијег понуђача.

Школа задржава право поништења јавног конкурса због неприхватљиве цијене и отказа путовања због смањења бројa ученика који су се пријавили на излет .

Додатне информације на број телефона 053/ 333-161- секретар школе.

Директор

Број :01-816-1/18

Датум:25.09.2018.године                              Бранка Јовић,дипл.инж.хемије

ЈУ СТРУЧНА И ТЕХНИЧКА ШКОЛА

Дервента

Број: 01- 111/18

Датум: 22.02.2018.године.

ПЛАН ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЗА 2018 . ГОДИНУ

Р.БР.

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ

ШИФРА

ПРОЦИЈЕЊЕНА ВРИЈЕДНОСТ НАБАВКЕ(СА ПДВ-ОМ)

ВРСТА ПОСТУПКА

ОКВИРНИ ДАТУМ ПОКРЕТАЊА ПОСТУПКА

ОКВИРНИ ДАТУМ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА

ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА

НАПОМЕНА


2

3

4

5

6


7

8

I

РОБЕ
1.

НАБАВКА ОГРЕВА: ДРВО03410000-7

14.625,00

КОНКУРЕНТСКИ ЗАХТЈЕВ

01.04.2018.

01.06.2018.

БУЏЕТ 2018


2.

НАБАВКА ОГРЕВА: УГАЉ7.020,00

ДИРЕКТНИ СПОРАЗУМ

15.04.2018.

01.06.2018.

БУЏЕТ 2018


3.

ГОРИВО1.650,00

ДИРЕКТНИ СПОРАЗУМ

ПО ПОТРЕБИ


БУЏЕТ 2018


4.

НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА

30000000-9

2.200,00

ДИРЕКТНИ СПОРАЗУМ

ПО ПОТРЕБИ


БУЏЕТ 2018


5.

НАБАВКА МАТЕРИЈАЛА

ЗА ЧИШЋЕЊЕ

39800000-0

1.300,00

ДИРЕКТНИ СПОРАЗУМ

ПО ПОТРЕБИ


БУЏЕТ 2018


6.

НАБАВКА СТРУЧНЕ ЛИТЕРАТУРЕ И ЧАСОПИСА

22200000-2

1000,00

ДИРЕКТНИ СПОРАЗУМ

ПО ПОТРЕБИ


БУЏЕТ 2018


7.

НАБАВКА МАТЕРИЈАЛА ЗА ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ОПРЕМЕ И ЗГРАДА


1.600,00

ДИРЕКТНИ СПОРАЗУМ

ПО ПОТРЕБИ


БУЏЕТ 2018


8.


НАБАВКА МАТЕРИЈАЛА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ
А)

Металска струка


1.200,00

ДИРЕКТНИ СПОРАЗУМ

ПО ПОТРЕБИ


БУЏЕТ 2018


Б)

Пољопривредна струка


3.200,00

ДИРЕКТНИ СПОРАЗУМ

ПО ПОТРЕБИ


БУЏЕТ 2018


В)

Угоститељска струка


1.500,00

ДИРЕКТНИ СПОРАЗУМ

ПО ПОТРЕБИ


БУЏЕТ 2018


Г)

Остало


1.200,00

ДИРЕКТНИ СПОРАЗУМ

ПО ПОТРЕБИ


БУЏЕТ 2018
УСЛУГЕ
1.

ОСИГУРАЊЕ РАДНИКА

66512100-3

1.450,00

ДИРЕКТНИ СПОРАЗУМ

15.12.2017.

15.01.2018.

БУЏЕТ 2018


2.

ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ

66512100-3

1.350,00

ДИРЕКТНИ СПОРАЗУМ

15.12.2017.

15.01.2018.

БУЏЕТ 2018


2.

СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕД РАДНИКА

85140000-2

2.600,00


ДИРЕКТНИ СПОРАЗУМ

01.08.2018.

01.09.2018.

БУЏЕТ 2018


3.

НАБАВКА УСЛУГА ЗА ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ОПРЕМЕ И ЗГРАДА


1.500,00

ДИРЕКТНИ СПОРАЗУМ

ПО ПОТРЕБИ


БУЏЕТ 2018


4.

НАБАВКА ОПРЕМЕ


1.000,00

ДИРЕКТНИ СПОРАЗУМ

ПО ПОТРЕБИ


БУЏЕТ 2018


5.

НАБАВКА МАТЕРИЈАЛА ЗА ИНВЕСТИЦИОНО  ОДРЖАВАЊЕ  И УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ОБЈЕКТА


1.000,00

ДИРЕКТНИ СПОРАЗУМ

ПО ПОТРЕБИ


БУЏЕТ 2018


5.

ИЗВОЂЕЊЕ ЕКСКУРЗИЈЕ, ИЗЛЕТА И ШКОЛЕ У ПРИРОДИ


18.500,0 (?) +

150,00 ОГЛАС

КОНКУРЕНТСКИ ЗАХТЈЕВ

ПО ПОТРЕБИ


СРЕДСТВА РОДИТЕЉА

+

БУЏЕТ 2018


6.ИЗВОЂЕЊЕ СТРУЧНИХ ПОСЈЕТА САЈМОВИМА И ПРЕДУЗЕЋИМА


2.500,00

ДИРЕКТНИ СПОРАЗУМ

ПО ПОТРЕБИ


СРЕДСТВА РОДИТЕЉА

+

БУЏЕТ 2018


7.

РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА
А)

Школска слава


1500,00

ДИРЕКТНИ СПОРАЗУМ

20.01.2018.

20.02.2018.

БУЏЕТ 2018


Б)

Матурско вече


300,00

ДИРЕКТНИ СПОРАЗУМ

15.05.2018.

15.06.2018.

БУЏЕТ 2018


В)

Такмичења


500,00

ДИРЕКТНИ СПОРАЗУМ

ПО ПОТРЕБИ


БУЏЕТ 2018


Г)

Поклони


500,00

ДИРЕКТНИ СПОРАЗУМ

ПО ПОТРЕБИ


БУЏЕТ 2018


Д)

Остало


300,00

ДИРЕКТНИ СПОРАЗУМ

ПО ПОТРЕБИ


БУЏЕТ 2018


Предсједник Школског одбора

___________________________

Гордан Јелисић. Проф.

Екскурзија 2018

Шпанија 2018

АНДРИЋ ГРАД

ЈАВНА УСТАНОВА

СТРУЧНА И ТЕХНИЧКА ШКОЛА

Д Е Р В Е Н Т А

Светог Саве бб, Дервента, тел/фах: ++387 53 333 300, e-mail: [email protected], www.sitsd.org

На основу Годишњег програма рада за 2017/2018  годину и  члана 14.став 3. Правилника о извођењу екскурзија и излета  ( „Службени гласник  Републике Српске ”број 19/10, 82/11, 31/15 ) директор ЈУ Стручне и техничке школе Дервента расписује следећи

К О Н К У Р С

За избор најповољније туристичке  агенције као понуђача за извођење екскурзија

Позивају се туристичке организације да доставе понуде за извођење екскурзије

 1. Италија-Француска- Шпанија, на бази од око  80  ученика  трећих разреда, која би се изводила у  периоду од 19.05.2018. – 27.05.2018. године,  ( 5 ноћења – 9 дана).


 1. Посјета Андрић града, на бази од око 50 ученика других разреда, која би се извела 13.04.2018. -14.04.2018. године, (1 ноћење)

-          ПРЕДМЕТ

 1. 1. Организација и извођење екскурзије ученика трећих разреда ЈУ Стручне и техничке школе Дервента, у мају мјесецу 2018. године – дестинација  Италија-Француска- Шпанија, у складу са Планом и програмом организовања екскурзија , која је предмет овог конкурса и Правилником о извођењу екскурзија и излета  ( „Службени гласник  Републике Српске ”број 19/10,  82/11,31/15 )

 1. 2. Организација и извођење екскурзије ученика других разреда ЈУ Стручне и техничке школе Дервента, у априлу мјесецу 2018. године – дестинација  Андрић град, у складу са Планом и програмом организовања екскурзија, која је предмет овог конкурса и Правилником о извођењу екскурзија и излета  ( „Службени гласник  Републике Српске ”број 19/10,  82/11,31/15 )

-          САДРЖАЈ ПОНУДЕ

Понуда треба да садржи :

 1. Назив и тачну адресу понуђача ,
 2. Рјешење о упису у судски регистар,
 3. Рјешење надлежног органа о испуњавању услова за вршење дјелатности,
 4. Увјерење о регистрацији – ЈИБ број,
 5. Попис рачуна у пословним банкама из јединственог регистра рачуна који потврђује да нема блокираног рачуна , прибављен од Агенције за за посредничке , информатичке и финансијске услуге  РС ( АПИФ ),
 6. Лиценцу за организацију путовања издату од стране Министарства  трговине и туризма , са роком важења дужим од дана завршетка екскурзије,
 7. Лиценцу за обављање републичког, међуентитетског , међународног линијског или ванлинијског превоза лица , издату од стране Министарства саобраћаја и веза,
 8. Доказ о властитим превозним капацитетима или уговор о пословно – техничкој сарадњи са превозничким организацијама,
 9. Потписану и овјерену изјаву превозничке фирме ( без обзира да ли се ради о властитим превозним средствима или уговору о пословно техничкој сарадњи ) да ће у вријеме извођења екскурзија бити ангажована искључиво возила за која су у квалификационој документацији понуђача , приложене лиценце и саобраћајне дозволе.У случају да приликом реализације  не буду кориштена превозна средства из квалификационе документације цијена екскурзије ће се умањити за 20 %,
 10. Увјерење да располаже оспособљеним кадровима ( туристичким водичима),
 11. Доказ о ангажованости љекарске пратње за вријеме трајања екскурзије,
 12. Уговор са хотелима или туристичком Агенцијом из Италије и Шпаније, те из Вишеграда ( за другу тачку) са тачно дефинисаном категоријом хотела , предвиђеног за смјештај екскурзије. У случају да приликом реализације екскурзије  ученици не буду смјештени у хотелу квалитета који је наведен у понуди, цијена екскурзије ће се умањити за 20 %,
 13. Референтне листе за 20017. годину са овјереним уговорима о реализованим екскурзијама , истог или сличног садржаја у претходној години у којим је понуђач био главни извођач услуга ,
 14. Увјерење Пореске  управе РС о измиреним порезима и доприносима са даном објављивања конкурса,
 15. Увјерење Управе за индиректно опорезивање о измиреним пореским обавезама  са даном обављивања конкурса,
 16. Увјерење од надлежног суда  ( не старије од три мјесеца да понуђач није био предмет ликвидационог и стечајног поступка .

Приликом достављања понуда туристичка агенција обавезно наводи :

-          Опис услуга које пружа

-          Опште услове путовања и програм путовања

-          Прецизне одредбе о отказу путовању

-          Права и обавезе путника

-          Права и обавезе агенције

-          Начин обештећења путника

-          Гаранција за ослобађање ученика од свих додатних услуга

-          Друге погодности које туристичка агенција


КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ТУРИСТИЧКЕ АГЕНЦИЈЕ


 1. Висина цијене аранжмана
 2. Квалитет смјештаја
 3. Квалитет превоза и стaрост аутобуса
 4. Услови и начин плаћања
 5. Референтне листе за 2017. годину


Сва достављена документација треба бити оригинална или овјерене фотокопије.


План извођења екскурзија и  програм путовања   налазе се на сајту школе и код секретара школе.


Циљ екскурзије:  је да ученици непосредним контактом са природом упознају узрочно последичне односе  у природној и друштвеној средини,привредна достигнућа и културно наслеђе и синтезом стечених знања савладају део наставног програма.


Задаци екскурзије:

Развијање позитивног односа према  умјетничким, научним и уопште културним вредностима ,

Изграђивање културних и естетских навика,

Боље упознавање ученика и наставника

Боље упознавање ученика и ученика ,

Стицање нових сазнања,

Развијање интереса за природу и изграђивање еколошких навика,

Формирање демократског става  у свим односима ,

Развијање осјећаја одговорности и тачности.


ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ


Ковертиране понуде са називом “  ПОНУДА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ЕКСКУРЗИЈЕ – НЕ ОТВАРАТИ “ предају се на протокол школе лично или путем поште на адресу : ЈУ “Стручна и техничка школа“ Дервента , Светог Саве бб  74 400  Дервента.


Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања у дневним новинама.


Понуде које не стигну у наведеном року и не буду потпуне неће се разматрати.

Школа не сноси никакве трошкове у поступку додјеле уговора.

Понуђачи ће бити обавијештени о резултатима поступка за додјелу уговора , у сваком случају, најкасније у року од 5 дана од дана доношења одлуке о избору најповољнијег понуђача.


Школа задржава право поништења јавног конкурса због неприхватљиве цијене и отказа путовања због смањења бројa ученика који су се пријавили на екскурзију .

Додатне информације на број телефона 053/ 333-161- секретар школе.

Директор


Бранка Јовић,дипл.инж.хемије

Број :01-995/17

13.11.2017.године

Дервента

Dajte komentar

Анкета

Како вам се допада сајт?

Преглед резултата

Loading ... Loading ...
Radio